ارتباط دانشگاه با صنعت اتوماسیون

طی جلسه ای مبنی بر در خواست انجمن علمی و پژوهش به برگزاری سمینار در دانشگاه صنعتی ، ورکشاپ دو روزه در هفته پژوهش در تاریخ 21 و 22 آذر ماه 1401 در دانشگاه فنی و حرفه ای مهاجر اصفهان با محور “آشنایی  با تجهیزات ابزار دقیق و کنترل”  که زیر ساخت اتوماسیون صنعتی می باشد ، با حضور مهندسین فنی شرکت سیوان ، به میزبانی رئیس دانشگاه و معاونین علمی و پژوهشی و هیات علمی گروه برق برگزار شد .